Ochrana osobních údajů

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Tato politika soukromí Internetového servisu má informační charakter, což znamená, že není zdrojem povinností pro Příjemce služeb Internetového servisu. Politika soukromí obsahuje především principy zpracování osobních údajů jejich Správcem v Internetovém servisu, včetně základu, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, jichž se údaje týkají, a také informace z oblasti používání souborů cookies a analytických nástrojů v Internetovém servisu.

1.2.Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového servisu www.autodna.cz je ASDIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Lodži (adresa sídla a doručovací adresa: ul. Karolewska 13C/31, 90-560 Łódź, Polsko); zapsaná v Podnikatelském rejstříku Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742; rejstříkový soud, ve kterém je uložena dokumentace společnosti: Oblastní soud pro Lodž-Město v Lodži, XX. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši: 12 900 zl.; DIČ: 5492391545; IČ: 121164104, adresa elektronické pošty: kontakt@autodna.pl kontaktní telefonní číslo:48223500128 -dále pouze „Správce”.

1.3.Osobní údaje zpracovává Správce v Internetovém servisu v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále pouze „GDPR“ nebo „Nařízení GDPR”. Oficiální text Nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

1.4.Používání Internetového servisu včetně uzavírání smluv je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné poskytování souvisejících osobních údajů Příjemci služeb nebo Zákazníky Internetového servisu, s výhradou dvou výjimek: (1) uzavírání smluv se Správcem – neuvedení v případech a rozsahu uvedeném na webu Internetového servisu, v Obchodních podmínkách Internetového servisu a v této politice soukromí osobních údajů nezbytných k uzavření se Správcem a naplnění smlouvy o poskytnutí Elektronické služby má za následek neschopnost uzavřít tuto smlouvu. Uvedení osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem, a pokud osoba, jíž se údaje týkají, chce uzavřít smlouvu se Správcem, pak je pro ni poskytnutí požadovaných údajů závazné. Rozsah údajů požadovaných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webu Internetového servisu a v Obchodních podmínkách Internetového servisu; (2) zákonné povinnosti Správce – uvedení osobních údajů, je zákonným požadavkem vyplývajícím ze všeobecně závazných právních předpisů, které ukládají Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování osobních údajů za účelem vedení účetnictví a daňového účetnictví) a jejich nedostatek znemožní Správci plnit tyto povinnosti.

1.5.Správce věnuje mimořádnou péči za účelem ochrany zájmů osob, jichž se týkají zpracovávané osobní údaje, zejména je pak zodpovědný a zajišťuje, že údaje, jež shromažďuje, jsou: (1) zpracovávány podle zákona; (2) shromažďovány pro vymezené, oprávněné účely a nejsou předmětem dalšího zpracování v rozporu s těmito účely; (3) obsahově správné a přiměřené k účelům, k jakým jsou zpracovávány; (4) uchovávány v podobě umožňující identifikaci osob, jichž se týkají, ne déle než je to nezbytně nutné k dosažení cíle zpracování a (5) zpracovávány způsobem zajišťujícím požadovanou bezpečnost osobních údajů pomocí vhodných technických a organizačních opatření, a to včetně ochrany před nepovoleným nebo protiprávním zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

1.6.S přihlédnutím k charakteru, rozsahu, kontextu a účelu zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zavádí Správce vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto nařízením a aby to mohl prokázat. Tato opatření jsou v případě potřeby prověřována a aktualizována. Správce používá technická opatření znemožňující neoprávněným osobám získat a upravovat osobní údaje zasílané elektronicky.

1.7.Veškerá slova, formulace a zkratky, které se objevují v této Politice soukromí a začínají velkým písmenem (např. Správce, Internetový servis, Elektronická služba) je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Obchodních podmínkách Internetového servisu, které jsou dostupné na webu Internetového servisu.

2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1.Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy – a v takovém rozsahu, v jakém – je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek: (1) osoba, které se údaje týkají, vyjádřila svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů k jednomu nebo více stanoveným účelům; (2) zpracování je nezbytné pro naplnění smlouvy, jejíž stranou je osoba, jíž se údaje týkají, nebo k přijetí opatření na žádost osoby, jíž se údaje týkají, před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právního závazku Správce; nebo (4) zpracování je nezbytné k účelům vyplývajícím z oprávněných zájmů realizovaných Správcem nebo třetí osobou, s výjimkou situací, ve kterých mají vůči těmto zájmům nadřazený charakter zájmy nebo základní práva a svobody osoby, jíž se údaje týkají, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména když je osoba, jíž se údaje týkají, dítětem.

2.2.Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé přítomnost nejméně jednoho z právních základů uvedených v bodě 2.1 Politiky soukromí. Konkrétní právní základy pro zpracování osobních údajů Příjemců služeb a Zákazníků Internetového servisu jsou uvedeny v dalším bodě Politiky soukromí – ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM SERVISU

3.1.Účel, základ, doba, rozsah a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají pokaždé z činností prováděných Příjemcem služeb nebo Zákazníkem v Internetovém servisu.

3.2.Správce může zpracovávat osobní údaje k následujícím účelům, na následujících základech, v období a v následujícím rozsahu:

Účel zpracování údajů
Právní základ zpracování údajů a doba uchovávání údajů
Rozsah zpracování údajů
Plnění smlouvy o poskytnutí Elektronické služby nebo přijetí opatření na žádost osoby, jíž se údaje týkají, před uzavřením výše zmíněných smluv
Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy)

Údaje jsou přechovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění, ukončení nebo vyhasnutí jiným způsobem uzavřené smlouvy.
Maximální rozsah: jméno a příjmení; adresa elektronické pošty; IP adresa, kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa, adresa sídla nebo adresa výkonu činnosti (ulice, číslo domu, číslo místnosti, poštovní směrovací číslo, obec, země), název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo Zákazníka.
Přímý marketing
Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce)

Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, avšak ne déle, než do doby promlčení nároků ve vztahu k osobě, jíž se údaje týkají, z titulu podnikatelské činnosti správce. Promlčecí lhůty jsou uvedeny v právních předpisech, zejména občanském zákoníku.
Správce nemůže zpracovávat osobní údaje za účelem přímého marketingu v případě, že osoba, jíž se údaje týkají, uplatní v této oblasti účinnou námitku.
Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty
Marketing
Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (souhlas)

Údaje jsou zpracovávány do momentu odvolání souhlasu osobou, jíž se údaje týkají, s dalším zpracováváním její údajů za tímto účelem.
Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty
Vedení účetních knih
Článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění.

Údaje jsou uchovávány po dobu požadovanou právními předpisy.
Jméno a příjmení, adresa bydliště / výkonu činnosti / sídla firmy, název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo zákazníka
Ujednání, šetření nebo obhajoba nároků, jaké může uplatňovat správce nebo jaké mohou být uplatněny vůči Správci
Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR

Údaje jsou přechovávány po dobu existence oprávněných zájmů uplatňovaných správcem, avšak ne déle, než po dobu promlčení nároků ve vztahu k osobě, jíž se údaje týkají, z důvodu podnikatelské činnosti správce. Promlčecí lhůty jsou uvedeny v právních předpisech, zejména občanském zákoníku.
Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; adresa elektronické pošty; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo místnosti, poštovní směrovací číslo, obec, země), adresa bydliště/výkonu podnikání/sídla.

V případě Příjemců služeb nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce zpracovávat také název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby nebo Zákazníka.

4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM SERVISU

4.1.Pro správné fungování Internetového servisu a tím správné poskytování Elektronických služeb Správcem je nezbytné, aby Správce používal služby externích poskytovatelů (takových jako dodavatel počítačových programů). Správce využívá výhradně služeb poskytovatelů, kteří skýtají dostatečné záruky zavedení odpovídajících technických a organizačních opatření při zpracování osobních údajů tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva osob, jichž se údaje týkají.

4.2.Správce neposkytuje údaje pokaždé a ne všem příjemcům nebo kategorii příjemců uvedených v Politice soukromí. Správce předává údaje výhradně tehdy, když je to nezbytně nutné pro realizaci daného účelu a pouze v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění.

4.3.Osobní údaje může Správce předávat do třetí země, při čemž Správce v tomto případě zajistí, že půjde o zemi, která zajišťuje odpovídající stupeň ochrany – v souladu s Nařízením GDPR, a osoba, jíž se údaje týkají, má možnost získat kopie svých údajů. Správce předává shromážděné osobní údaje pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro uskutečněné daného účelu zpracování údajů, který je v souladu s touto Politikou soukromí.

4.4.Osobní údaje Příjemců služeb a Zákazníků Internetového servisu mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

a.Subjektu, který zpracovává elektronické platby nebo platby platební kartou. - V případě Zákazníka, který využívá v Internetovém servisu možnost elektronické platby nebo platby kartou, předá Správce získané osobní údaje Zákazníka zvolenému subjektu, který zpracovává na objednávku Správce tyto platby v Internetovém servisu, a to v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování platby, kterou uskutečnil Zákazník.

b.Poskytovateli systému dotazníkového šetření spokojenosti Zákazníků. - V případě Zákazníka, který souhlasil s ohodnocením uzavřené Kupní smlouvy, předá Správce získané osobní údaje Zákazníka subjektu, který provozuje na objednávku Správce systém dotazníkového šetření spokojenosti s Kupní smlouvou uzavřenou v Internetovém servisu, a to v rozsahu nezbytně nutném pro vyjádření hodnocení Zákazníka pomocí systému dotazníků.

c.Poskytovateli služeb, který dodává Správci technické, informační a organizační řešení, jež umožňují Správci podnikat, a to včetně Internetového servisu Elektronických služeb poskytovaných jeho prostřednictvím (zejména dodavateli počítačového programového vybavení pro provozování Internetového servisu, poskytovateli elektronických služeb a hostingu a dodavateli programového vybavení pro řízení firmy a poskytovateli technické podpory Správci. - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli, který pracuje na jeho objednávku, pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů, který je v souladu s touto politikou soukromí.

d.Poskytovatelům účetních, právních a poradenských služeb, kteří zajišťují pro Správce účetní, právní nebo poradenské služby (zejména účetní firma, právní kancelář nebo společnost zabývající se vymáháním pohledávek). - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému poskytovateli, který pracuje na jeho objednávku, pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů, který je v souladu s touto politikou soukromí.

e.Spolupracujícím subjektům a partnerům, kteří zveřejňují, propagují nebo používají služby Správce na svých webech, internetových stránkách, službách. Správce poskytuje shromážděné údaje pouze za účelem splnění povinností vyplývajících z uzavřených občansko-právních smluv.

f.Subjektům kapitálově nebo osobně propojeným se Správcem k účelům uvedeným v této Politice soukromí.

g.Jiným subjektům za předpokladu anonymizace údajů, to znamená takových údajů, které neidentifikují konkrétního Příjemce služeb nebo Zákazníka.

h.Subjektům nebo veřejným institucím v souvislosti s bojem proti porušování zákonů, podvodům a zneužívání.

i.V případě restrukturalizace nebo prodeje prováděné činnosti nebo její části a převedení majetku nebo jeho části na nového majitele mohou být údaje Příjemců služeb nebo Zákazníků převedeny na Kupujícího za účelem zajištění kontinuity poskytování služeb Správce.

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM SERVISU

5.1.Nařízení GDPR klade na Správce povinnost informovat o zautomatizovaném přijímání rozhodnutí, včetně profilování, o němž se hovoří v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR, a – alespoň v těchto případech – poskytovat důležité informace o principech jejich přijímání, a také o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro osoby, jichž se údaje týkají. Vzhledem k těmto skutečnostem uvádí Správce v tomto bodě Politiky soukromí informace týkající se možného profilování.

5.2.Správce může využívat v Internetovém servisu profilování k účelům přímého marketingu, ale rozhodnutí, které Správce na tomto základě přijímá, se netýkají uzavření nebo odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování Elektronických služeb nebo možnosti používání Elektronických služeb v Internetovém servisu. Efektem používání profilování v Internetovém servisu může být např. udělení slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, připomenutí o nedokončených nákupech, zaslání nabídky produktu, který může vyhovovat zájmům nebo preferencím dané osoby, nebo také nabídka lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou Internetového servisu. Přes profilování daná osoba přijme svobodné rozhodnutí, zda bude chtít využít slevu, kterou tímto způsobem získala, nebo lepší podmínky a nakoupit v Internetovém servisu.

5.3.Profilování v Internetovém servisu je založeno na automatické analýze nebo předpovědi chování dané osoby na webu Internetového servisu, např. přidáním konkrétního Produktu do košíku, prohlížení konkrétního Produktu v Internetovém servisu, nebo také analýzou dosavadní historie činností vykonávaných v Internetovém servisu. Podmínkou takového profilování je to, aby Správce měl osobní údaje dané osoby, aby ji mohl následně zaslat např. slevový kód.

5.4.Osoba, jíž se údaje týkají, má právo na to, aby nepodléhala rozhodnutí, které se opírá výhradně o automatizované zpracování, včetně profilování, a vyvolává vůči této osobě právní důsledky nebo ji podobným způsobem významně ovlivňuje.

6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ

6.1.Právo na přístup, opravu, omezení, odstranění nebo přenesení - osoba, jíž se týkají údaje, má právo požadovat na Správci přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění („právo být zapomenut”) nebo omezení zpracování a má také právo vznést námitku proti zpracování, stejně jako žádat přenesení svých údajů. Podrobné podmínky výkonu výše zmíněných práv jsou uvedeny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

6.2.Právo na odvolání souhlasu v libovolné chvíli – osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR), má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat bez vlivu na právo na zpracování, které vzniklo na základě jejího souhlasu před jeho odvoláním.

6.3.Právo na podání stížnosti k dozorovému orgánu – osoba, jejích údaje Správce zpracovává, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu způsobem a v režimu stanoveném v ustanoveních Nařízení GDPR a vnitrostátní legislativy o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.4.Právo vznést námitku -osoba, jíž se údaje týkají, má právo kdykoliv vznést námitku – z důvodů spojených s její výjimečnou situací – proti zpracování jejích osobních údajů, a to podle čl. 6 odst. 1 písm. e) (zájem nebo veřejné úkoly) nebo f) (oprávněný zájem Správce), včetně profilování na základě těchto předpisů. Správce v takovém případě již nesmí zpracovávat tyto osobní údaje, leda že prokáže existenci důležitých právně opodstatněných důvodů ke zpracování, nadřazených zájmům, právům a svobodám osoby, jíž se údaje týkají, nebo důvodů pro stanovení, uplatnění nebo obhajoby nároků.

6.5.Právo vznést námitku proti přímému marketingu -pokud jsou údaje zpracovávány pro potřeby přímého marketingu, potom osoba, jíž se údaje týkají, má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání jejích osobních údajů pro potřeby tohoto marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém je zpracovávání spojeno s takovým přímým marketingem.

6.6.Za účelem plnění oprávnění, o kterých se hovoří v tomto bodě Politiky soukromí, se lze kontaktovat se Správcem zasláním příslušné zprávy písemně nebo elektronickou poštou na adresu Správce uvedenou v záhlaví politiky soukromí nebo s využitím kontaktního formuláře dostupného na webu Internetového servisu.

7. COOKIES V INTERNETOVÉM SERVISU, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA

7.1.Soubory Cookies (koláčky) jsou nevelké textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a zaznamenávané na straně osoby navštěvující stránky Internetového servisu (např. na pevném disku počítače, laptopu nebo a paměťové kartě smartfonu – podle toho, jaké zařízení používá návštěvník Internetového servisu). Podrobné informace o souborech Cookies a jejich historii lze najít mj. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2.Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech Cookies během návštěvy uživatelů stránek Internetového servisu k těmto účelům:

a.identifikaci Příjemců služeb jako přihlášených k Internetovému servisu a potvrzení, že jsou přihlášeni;

b.zapamatování údajů z vyplněných formulářů, dotazníků nebo přihlašovacích údajů k Internetovému servisu;

c.přizpůsobení obsahu stran Internetového servisu individuálním preferencím Příjemce služby (např. týkajících se barvy, velikosti písma, rozložení stránky) a optimalizaci používání stránek Internetového servisu;

d.vedení anonymních statistik přibližujících způsob používání stránek Internetového servisu;

e.remarketingu, to znamená zkoumání charakteristických rysů chování návštěvníků Internetového servisu anonymní analýzou jejich počínání (např. opakované návštěvy některých stránek, klíčová slova atp.) za účelem zpracování jejich profilu a dodání jim reklam přizpůsobených jejich předpokládaným zájmům, také tehdy, když navštěvují jiné internetové stránky v reklamní síti firmy Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.

7.3.Většina internetových prohlížečů na trhu standardně implicitně akceptuje ukládání souborů Cookies. Každý má možnost upravit podmínky používání souborů Cookies pomocí nastavení vlastního internetového prohlížeče. Znamená to, že lze např. částečně omezit (např. časově) nebo zcela vyloučit možnost ukládání souborů Cookies – v tomto posledním případě to však může mít vliv na některé funkce Internetového servisu.

7.4.Nastavení internetového prohlížeče ve vztahu k souborům Cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním souborů Cookies v našem Internetovém servisu – v souladu s předpisy může být takový souhlas vyjádřen rovněž nastavením internetového prohlížeče. Pokud nechcete takový souhlas poskytnout, je třeba odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče v oblasti souborů Cookies.

7.5.Podrobné informace ke změně nastavení týkající se souborů Cookies a jejich samostatného odstraňování v nejpoužívanějších internetových prohlížečích jsou dostupné v sekci podpory internetového prohlížeče na níže uvedených stránkách (stačí kliknout na uvedený odkaz):

7.6.Správce může používat v Internetovém servisu služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), služby poskytované společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) a služby poskytované firmou Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Tyto služby pomáhají Správci analyzovat provoz v Internetovém servisu. Nashromážděné údaje jsou zpracovávány v rámci výše zmíněných služeb anonymizovaným způsobem (jsou to tzv. provozní údaje, které znemožňují identifikaci osoby) pro generování pomocných statistik pro správu Internetového servisu. Tyto údaje mají souhrnný a anonymní charakter, tj. neobsahují identifikační prvky (osobní údaje) návštěvníků Internetového servisu. Správce při využití výše zmíněných služeb v Internetovém servisu shromažďuje tyto údaje jako zdroj a médium pro získávání návštěvníků Internetového servisu a mapování způsobu jejich chování na stránkách Internetového servisu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých navštěvují stránky, IP a domény, geografické a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

7.7.Daná osoba může snadno zablokovat přístup Google Analytics k informacím o jejích aktivitách na stránkách Internetového servisu – za tímto účelem lze instalovat rozšíření k prohlížeči poskytované firmou Google Inc., dostupné zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.Internetový servis může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Správce doporučuje, aby se návštěvníci po přechodu na jiné internetové stránky seznámili s jejich politikou soukromí. Tato Politika soukromí se týká pouze Internetového servisu Správce.

Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.