Ochrana osobních údajů

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového servisu jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem závazků pro uživatele Internetového servisu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v internetovém servisu, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání cookies a analytických nástrojů v internetovém servisu.

1.2.Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetového servisu www.autodna.cz je AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ se sídlem v Lodži (adresa sídla a adresa pro doručování: ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Lodž ); zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000349742; rejstříkový soud, kde je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud pro Łódź-Śródmieście v Lodži, XX. Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; základní kapitál ve výši 50 000 PLN; DIČ: 5492391545; IČ: 121164104, e-mailová adresa: kontakt@autodna.cz a kontaktní telefon: 48223500128 - dále jen „Správce“. )d

1.3.Osobní údaje v internetovém servisu jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení GDPR“. Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.Používání internetového servisu, včetně uzavírání smluv, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Uživatelem Služby nebo Zákazníkem pomocí internetového servisu dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření smluv se Správcem - neposkytnutí v případech a v rozsahu uvedeném v internetovém servisu a v Řádu internetového servisu a tyto zásady ochrany osobních údajů osobní údaje nezbytné k uzavření a plnění smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem vedou k nemožnosti uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden v internetovém servisu a v Řádu internetového servisu; (2) zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných zákonných ustanovení ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení daňové nebo účetní knihy) a neposkytnutí osobních údajů budou bránit Správci v plnění těchto povinností.

1.5.Správce zvláště dbá na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovával, a zejména odpovídá a dbá na to, aby jím shromážděné údaje: (1) byly zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro specifikované zákonné účely a nebyly podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; 3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávany ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je to nezbytné k dosažení účelu zpracování, a (5) zpracovávany způsobem zajišťujícím přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným, popř. nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

1.6.Správce s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností ohrožení zavádí vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto nařízením a bylo schopno to prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.

1.7.Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Poskytovatel služeb, Internetový servis, Elektronická služba), je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech Internetového servisu, která je k dispozici na stránkách Internetového servisu.

2. ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1.Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy - a to v rozsahu - je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) osoba, jenž se údaje týkají souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních cílů ; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba, jenž se údaje týkají, nebo za účelem provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody osoby, kterých se údaje týkají vyžadující ochranu osobních údajů, zejména je-li osobou, jenž se údaje týkají dítě

2.2.Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé existenci alespoň jednoho ze základů uvedených v bodě 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů Uživatelů Služby a Zákazníků Internetového servisu Správcem jsou uvedeny v další části Zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

3. ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM SERVISU

3.1.Pokaždé, účel, základ, období a rozsah, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají z akcí provedených daným Uživatelem Služby v Internetovém servisu.

3.2.Správce může v Internetovém servisu zpracovávat osobní údaje pro následující účely, z následujících důvodů, v následujících obdobích a v následujícím rozsahu:.

Účel zpracování údajů
Právní základ pro zpracování a dobu uchovávání údajů
Rozsah zpracovávaných údajů
Plnění smlouvy o poskytování Elektronických služeb, účast v programu spolupráce (affiliate) nebo jednání na žádost osoby, jenž se údaje týkají před uzavřením výše uvedených smluv
Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy)

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jiného ukončení uzavřené smlouvy.
Maximální rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; IP adresa, kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa adresa firmy / sídla (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby.
Přímý marketing
Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce)

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči osobě, jenž se údaje týkají z titulu podnikatelské činnosti Správce. Promlčecí doba je definována zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky související s provozováním živnosti je tři roky a pro kupní smlouvu dva roky). Správce nesmí zpracovávat údaje za účelem přímého marketingu v případě účinné námitky v tomto ohledu ze strany osoby, jenž se údaje týkají.
Maximální rozsah: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon a historie nákupů provedených u Správce.
Marketing služeb a produktů Správce
Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (souhlas)

Údaje jsou uchovávány, dokud osoba, jenž se údaje týkají subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.
Maximální rozsah: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon a historie nákupů provedených u Správce.
Vedení účetních knih
Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR v souvislosti s čl. 74 ods. 2 zákona o účetnictví, t.j. ze dne 30. ledna 2018 (Sbírka zákonů z roku 2018, částka 395)

Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem, která ukládá správci uložení účetních knih (5 let od začátku roku následujícího po finančním roce, ke kterému se údaje vztahují).
Jméno a příjmení; adresa podnikání / sídlo, název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby.
Zjišťování, vyšetřování nebo obhajoba nároků, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny vůči Správci
Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků vůči subjektu údajů z titulu podnikatelské činnosti Správce. Promlčecí lhůtu vymezuje zákon, zejména Občanský zákoník (základní promlčecí doba u nároků souvisejících s provozováním živnosti je tři roky, u smlouvy o prodeji nebo poskytování služeb dva roky).
Maximální rozsah: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, název společnosti, obchodní adresa / sídlo a daňové identifikační číslo (DIČ) Příjemce služby.
Používání Internetového servisu a zajišťování jeho řádného fungování
Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v provozování a údržbě Internetového servisu.
Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči osobě, jenž se údaje týkají z titulu podnikatelské činnosti prováděné Správcem. Promlčecí lhůtu vymezuje zákon, zejména Občanský zákoník (základní promlčecí doba u nároků souvisejících s provozováním živnosti je tři roky, u smlouvy o prodeji nebo poskytování služeb dva roky).
Vedení statistik a analýzy návštěvnosti Internetového servisu
Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce - spočívajících ve vedení statistik a analýze návštěvnosti Internetového servisu za účelem zlepšení fungování Internetového servisu a zvýšení prodeje.
Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči osobě, jenž se údaje týkají z důvodu ekonomické činnosti Správce. Promlčecí lhůtu vymezuje zákon, zejména Občanský zákoník (základní promlčecí doba u nároků souvisejících s provozováním živnosti je tři roky, u smlouvy o prodeji nebo poskytování služeb dva roky).
Obsluha kontaktních formulářů a Live Chat
Článek 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) – poskytnutí odpovědi na dotaz zadaný prostřednictvím kontaktního formuláře nebo chatu – pro realizaci oprávněného zájmu Správce ve formě zajištění komunikace s uživatelem služby a udělení odpovědi na dotaz směrovaný na AUTODNA Sp. z o. o. Údaje budou zpracovávány do doby vznesení námitky proti jejich zpracovávání nebo po dobu ne delší než 36 měsíců ode dne zaslání dotazu.
Maximální rozsah: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, údaje uvedené v obsahu zaslané zprávy.

4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM SERVISU

4.1.Pro správné fungování Internetového servisu, včetně řádného poskytování Elektronických služeb Správcem, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. poskytovatel softwaru). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.

4.2.Údaje nejsou Správcem poskytovány v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů - Správce poskytuje údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nutné k jeho dosažení.

4.3.Osobní údaje mohou být Správcem předány do třetí země, přičemž Správce zajistí, že v takovém případě budou ve vztahu k zemi, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany - v souladu s Nařízením GDPR, a osoba, jenž se údaje týkají má možnost získat kopii svých údajů. Správce poskytuje shromážděné osobní údaje pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

4.4.Osobní údaje Příjemců služeb Internetového servisu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

a.subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební kartou - v případě Příjemce služby, který využívá elektronické platby v Internetovém servisu nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Příjemce služby vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém servisu na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb provedených Příjemcem služby.

b.dodavatelé systému průzkumu veřejného mínění - v případě Příjemce služby, který souhlasil s vyjádřením názoru k uzavřené smlouvě, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Příjemce služby vybranému subjektu zajišťujícímu systém dotazníků k přezkoumání uzavřených smluv v Internetovém servisu na žádost Správce v rozsahu nezbytném k vyjádření názoru Příjemce služby za použití systému průzkumu veřejného mínění.

c.poskytovatelé služeb dodávající Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat podnikání, včetně Internetového servisu a Elektronických služeb prostřednictvím nich poskytovaných (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového servisu, e-mailové a hostingové služby a dodavatelé softwaru pro řízení společnosti a poskytování technické pomoci Správci) - Shromážděné osobní údaje poskytuje Správce Příjemci služby vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu údajů zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

d.poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účtárna, advokátní kancelář nebo inkasní společnost) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Příjemce služby vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

e.Subjekty a spolupracující partneři, kteří publikují, inzerují nebo využívají služby správce na svých webových stránkách, webových doménách a službách. Správce poskytuje shromážděné údaje pouze za účelem a v rozsahu plnění závazku vyplývajícího z uzavřených občanskoprávních smluv.

f.Veřejným subjektům nebo orgánům v boji proti porušování zákona, podvodům a zneužívání.

g.poskytovatelé sociálních pluginů, skriptů a jiných podobných nástrojů umístěných na Internetovém servisu, umožňující prohlížeči návštěvníka Internetového servisu stahovat obsah od poskytovatelů uvedených pluginů (např. přihlášení pomocí přihlašovacích údajů do sociální sítě ) a předávání osobních údajů poskytovatelům za tímto účelem návštěvníka.

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM SERVISU

5.1.Nařízení GDPR vyžaduje, aby Správce informoval o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení GDPR a - alespoň v těchto případech - relevantní informace o pravidlech pro jejich přijímání, jakož i o smyslu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to poskytuje Správce v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů informace o možném profilování.

5.2.Správce může využívat profilování v Internetovém servisu pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se nevztahují na uzavření či odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování Elektronických služeb, ani na možnost využívání Elektronických služeb v Internetovém servisu. Důsledkem používání profilování v Internetovém servisu může být například poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu služby, která může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby nebo navržení lepší podmínky oproti standardní nabídce Internetového servisu. Navzdory profilování se daná osoba svobodně rozhodne, zda bude chtít využít takto obdrženou slevu, nebo lepší podmínky a provede nákup v Internetovém servisu.

5.3.Profilování v Internetovém servisu spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby v Internetovém servisu, např. přidáním konkrétní služby do košíku, procházením stránky konkrétní služby v Internetovém servisu nebo rozborem předchozí historie aktivit provedené v Internetovém servisu. Podmínkou takového profilování je, že Správce má osobní údaje dané osoby, aby je mohl zaslat, např. slevový kód.

5.4.Osoba, jenž se údaje týkají má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

6. PRÁVA OSOBY, JENŽ SE ÚDAJE TÝKAJÍ

6.1.Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos - osoba, jenž se údaje týkají má právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz (dále jen „právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a má také právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

6.2.Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

6.3.Právo podat stížnost dozorovému orgánu - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány, má právo podat stížnost dozorovému orgánu způsobem a v režimu uvedeném v ustanoveních Nařízení GDPR a polském právu, zejména v zákonu o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.4.Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 odst.1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již Správce tyto osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných právně zdůvodněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro zjištění, vyšetřování popř. hájení nároků.

6.5.Právo vznést námitku proti přímému marketingu - jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tyto marketingové účely, včetně profilování, v rozsahu v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

6.6.Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto bodě Zásad ochrany osobních údajů můžete Správce kontaktovat zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku Zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného v Internetovém servisu.

7. COOKIE V INTERNETOVÉM SERVISU, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTICKÁ EVIDENCE

7.1.Soubory Cookie (cookie) jsou malé textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a uložené na straně osoby, která návštívila stránku Internetového servisu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu – v závislosti na na kterém zařízení používají návštěvníci našeho Internetového servisu). Podrobné informace týkající se cookie, stejně jako historii jejich vytváření, lze nalézt mimo jiné zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

7.2.Soubory cookie, které lze odesílat prostřednictvím webových stránek Internetového servisu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:

Vzhledem k jejich dodavateli:
  1. vlastní (vytvořeno Internetovžm servisem) a
  2. patřící osobám / třetím stranám (jiným než Správce)
Vzhledem k době jejich uložení na zařízení osoby, která návštívila stránku Internetového servisu:
  1. relace (uložená do doby odhlášení z Internetového servisu nebo vypnutí webového prohlížeče) a
  2. trvalé (uložené po stanovenou dobu, definovanou parametry každého souboru nebo dokud nejsou ručně smazány)
Vzhledem k účelu jejich použití:
  1. nezbytné (umožňující řádné fungování Internetového servisu),
  2. funkční / preferenční (umožňující přizpůsobení stránky Internetového servisu preferencím návštěvníka stránky),
  3. analytické a výkonnostní (shromažďování informací o způsobě používání Internetového servisu),
  4. marketing, reklama a sociální sítě (shromažďování informací o osobě navštěvující stránky Internetového servisu za účelem zobrazování personalizovaných reklam této osobě a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od stránky Internetového servisu, takových jakými jsou sociální sítě)

7.3.Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech Cookie, když návštěvníci používají stránky Internetového servisu pro následující konkrétní účely:

Účely používání cookie v Internetovém servisu Správce
identifikace Příjemce Služby jako přihlášených v Internetovém servisu a prokázání, že jsou přihlášeni (nezbytné soubory Cookie)
zapamatování služeb přidaných do košíku za účelem zadání objednávky (nezbytné soubory Cookie
zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů v Internetovém servisu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční soubory Cookie)
přizpůsobení obsahu Internetového servi individuálním preferencím Příjemce služby (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci využívání stránek Internetového servisu (funkční / preferenční soubory Cookie)
vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat stránky Internetového servisu (analytické a výkonnostní soubory Cookie)
remarketing, tj. výzkum chování návštěvníků Internetového servisu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova a pod.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování inzerátů přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, a to i tehdy, když navštěvují jiné webové stránky v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamní a sociální soubory Cookie)

7.4.Kontrola v nejoblíbenějších webových prohlížečích, které soubory Cookie (včetně doby provozu souborů Cookie a jejich dodavatele) jsou aktuálně zasílány stránkou Internetového servisu, lze provést následujícím způsobem:

V prohlížeči Chrome:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo,
(2) přejděte na kartu „Soubory Cookie“.
V prohlížeči Firefox:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo,
(2) přejděte na kartu „Povoleno“ nebo „Blokováno“,
(3) klikněte na „Soubory cookie pro sledování napříč webovými stránkami“, „Prvky pro sledování sociálních sítí“ nebo „Obsah z prvků pro sledování"
V prohlížeči Internet Explorer:
(1) klikněte v menu „Nástroje“,
(2) přejděte na kartu „Možnosti internetu“,
(3) přejděte na kartu „Obecné“,
(4) přejděte na kartu „Nastavení“, (5) klikněte na pole „Zobrazit soubory”
V prohlížeči Opera:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo,
(2) přejděte na kartu „Soubory Cookie“.
V prohlížeči Safari:
(1) klikněte na nabídku „Předvolby“,
(2) přejděte na kartu „Soukromí“,
(3) klikněte na pole „Spravovat data webových stránek“
Bez ohledu na prohlížeč pomocí nástrojů dostupných například na webu:
https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/

7.5.Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá ukládání souborů Cookie. Každý má možnost definovat podmínky používání souborů Cookie pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů Cookie – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkcionality Internetového servisu (např. nelze procházet cestu objednávky přes objednávkový formulář z důvodu nezapamatování služeb v košíku při dalších krocích zadávání objednávky).

7.6.Nastavení webového prohlížeče v rozsahu souborů Cookie jsou důležitá z hlediska souhlasu s používáním souborů Cookie naším Internetovým servisem - v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen i prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů Cookie a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

7.7.Správce může v Internetovém servisu používat služby Google Analytics a Universal Analytics, které poskytuje Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají Správci vedení statistik a analyzovat návštěvnost Internetového servisu. Shromážděné údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb za účelem generování statistik užitečných při správě Internetového servisu a analýze provozu na Internetového servisu. Tyto údaje jsou souhrnné. Správce pomocí výše uvedených služeb v Internetovém servisu shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a médium získávání návštěvníků Internetového servisu a způsob jejich chování na stránce Internetovém servisu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých navštěvují webovou stránk, IP a doménu, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.

7.8.Dané osobě lze jednoduše zablokovat informace o její aktivitě v Internetovém servisu danou osobou – za tímto účelem si například můžete nainstalovat doplněk prohlížeče od společnosti Google Ireland Ltd. dostupný zde:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.Správce může v Internetovém servisu používat službu Facebook Pixel, kterou poskytuje Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko). Tato služba pomáhá Správci měřit efektivitu reklam a zjišťovat, jaké akce provádějí návštěvníci Internetového servisu, a také zobrazovat těmto lidem relevantní reklamy. Podrobné informace o fungování Facebook Pixel naleznete na následující internetové adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10.Správa provozu Facebook Pixel je možná prostřednictvím nastavení reklamy ve Vašem účtu na portálu Facebook.com:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.Internetový servis může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce žádá, abyste jste se po přechodu na jiné webové stránky seznámili se zásadami ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Internetový servis Správce.

Informujeme, že za účelem poskytování služeb dostupných v našem servisu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení servisu Vašim individuálním potřebám používáme informace zaznamenané prostřednictvím souborů cookies na koncových zařízeních uživatelů. Soubory cookies můžete kontrolovat pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Další používání našeho internetového servisu bez změny nastavení internetového prohlížeče znamená, že uživatel souhlasí s používáním souborů cookies. Více informací je obsaženo v politice soukromí servisu.